Sociální služby - veřejný závazek a ceník

Katalog dostupných sociálních služeb v rámci ORP Hlinsko naleznete na stránkách MAS Hlinecko (kliknutím na obrázek)

 

Veřejný závazek

Poslání :

Posláním Pečovatelské služby Obce Vysočina je poskytovat přiměřenou podporu a pomoc lidem, kteří se z důvodu  k věku, snížené soběstačnosti , chronického onemocnění nebo  zdravotního postižení , ocitli se v nepříznivé situaci, kdy si nejsou schopni sami zajistit péči o svoji osobu a domácnost.

Nepříznivá sociální situace : neexistence rodiny, rodina existuje,ale není schopna nebo nechce poskytnout pomoc a podporu,sociální izolace,nedostupnost služeb /lékař,lékárna,obchody,…./,snížení soběstačnosti a sebeobsluhy v základních životních dovednostech…..

Cíle :  - zajistit podmínky tak, aby klient mohl žít co nejdelší dobu ve svém  plnohodnotný  život

           - podporovat samostatný a nezávislý způsob života klienta v domácím prostředí

     - podpořit klienty a pomoci jim při chodu domácnosti

     - pomoci oddálit odchod klientům z domácího prostředí / do sociálních, ústavních nebo zdravotnických zařízení /

     - respektovat jejich individuální zvláštnosti 

     - Individuálně plánovat s klienty průběh poskytovaných služeb podle jejich požadavků a přání

      - dovést klienta k úplné nebo částečné samostatnosti dle jeho schopností

     - podporovat klienty v kontaktu se společenským prostředím /kontakt s rodinou, s přirozeným prostředím/                                                                                                          

Další cíle- zvýšit informovanost  veřejnosti a kontaktovat co nejvíce klientů o    nabízených soc.  službách  /aktualizace internetových  stránek, prostřednictvím informačních letáků v lékařských ordinacích, lékárnách /

              - zprostředkovat klientům sociální služby kulturní program / cimbálovou muziku , divadelní představení, vystoupení dětí ze základní  školy a mateřské školky…./

 

Cílová skupina a věkové kategorie osob, po které je služba určena

Typ cílové skupiny

osoby s chronickým onemocněním

senioři

Věkové kategorie cílové skupiny

Služba je určena osobám od 40 let

 

Druh ,kapacita a místo, čas , jaké služby ,  kým a za kolik  je poskytována

 

Druh služby

Pečovatelská služba – forma terénní

Kapacita terénní formy poskytování

Počet klientů -  15

Místo poskytování

Obec Vysočina , Dřevíkov 55 , Vysočina , 53901

Terénní služba poskytována dle potřeb uživatelů

Telefon  469 333 162 

 

Kdy

Po –Pá :  7,30 – 13,30 hod.

Jaké  služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Základní sociální poradenství

Kým

Personální zajištění služby :

Vedoucí pracovník

Iveta Tichá

Pracoviště :  úřad obce Vysočina se sídlem Dřevíkov č.p. 55

Telefon : 469333162

Sociální pracovnice   

Bc. Magdalena Vinklerová

Pracoviště :  úřad obce Vysočina se sídlem Dřevíkov č.p. 55

Telefon : 469333162

Pracovnice v sociálních službách / pečovatelka/

Jaroslava Nevolová

Pracoviště :  úřad obce Vysočina se sídlem Dřevíkov č.p. 55

Kontaktní údaje

Dřevíkov č.p. 55 , 53901 Hlinsko

Telefon  469333162

Email  obec.vysocina@tiscali.cz

www.obecvysocina.cz

Cena, žádost a smlouva o poskytnutí sociální služby

Cena služby je poskytována za úhradu. Aktuální ceník je uveden na internetových stránkách poskytovatele.

Smlouva je ke stažení zde.

Žádost je ke stažení zde.

 

Služba nemůže být poskytnuta :

 osobám, které požadují službu,kterou peč.služba neposkytuje

 osobám,které nepatří do cílové skupiny služby

 osobám,které zvládají péči o vlastní osobu a svou domácnost a pomoc a podporu peč.služby nepotřebují

 z důvodu nedostatečné kapacity služby, o kterou osoba žádá 

Zásady poskytované služby :

§  dodržování lidských práv a důstojnosti

§  respektování jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ,etnickou příslušnost,rasu či barvu pleti,mateřský jazyk,věk,zdravotní stav,sexuální orientaci,ekonomickou situaci,náboženské,politické přesvědčení a bez ohledu na to,jak se podílí na životě celé společnosti

§  zachování a rozvoj svobodného rozhodování klienta

§  respektování individuálních potřeb klienta,ochrana práv klientů

§  ke klientům přistupovat vlídně,ochotně.přátelsky,s úctou

§  jednat trpělivě ,vřele,srdečně

§  navodit pocit bezpečí,vzájemné důvěry

§  klient jako partner a jedinečná osobnost

§  chránit klientovo právo na soukromí

§  podpora návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráce s rodinou

§  odborná úroveň kvalifikovaných pracovníků 

§  týmová spolupráce

Datum vložení: 21.12.2023