Služby Obecního úřadu

Co Vám vyřídíme na evidenci obyvatel:

- hlášení změny místa trvalého pobytu
- výdej údajů z evidence obyvatel - provádí Měú Hlinsko

Veškeré informace ohledně vydávání občanských průkazů a cestovních pasů naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR

Co Vám vyřídíme na Obecním úřadě:

- povolování kácení stromů rostoucích mimo les
 

Ostatní služby obce:

- správa hřbitova
- správa domu s pečovatelskou službou
 

Hlášení trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení nebo individuální rekteaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním.

Občan hlásí změnu trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

co musíte předložit:
- platný OP
- doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s přihlášením trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí na obecním úřadě (ohlašovně pobytu). Oprávněná osoba předloží doklad o vlastnictví či doklad o oprávnění užívat dům, byt.
- vyplněný a podepsaný "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" (dostanete na OÚ)

 Správní poplatek  50,- Kč za změnu místa trvalého pobytu
 

Sociální služby

Na obecním úřadě lze podat žádost o:
- poskytnutí pečovatelské služby
- příspěvek na individuální dopravu

Další sociální dávky poskytuje a vyřizuje pověřený Městský úřad Hlinsko - odbor sociálních věcí

Poskytnutí pečovatelské služby
Pečovatelská služba se poskytuje občanovi, který má trvalý pobyt na území Obce Vysočina a který není pro svůj zdravotní stav a pokročilý věk schopen si sám zajistit základní životní potřeby a jeho příbuzní mu toto nemohou sami poskytnout.

Pečovatelská služba se poskytuje na základě písemné žádosti o poskytnutí pečovatelské služby, na které je vyjádření ošetřujícího lékaře.


Přístup k informacím:

Zveřejnění informací dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.
 O svobodném přístupu k informacím Obec Vysočina 

Důvod a způsob založení povinného subjektu vyplývá z článku 99 Ústavy ČR a zákona č.128/2000 Sb.
O obcích

Podmínky a principy činnosti

Výkon samostatné působnosti v souladu s právním řádem ČR, kdy obec jako nezávislý právní subjekt rozhoduje samostatně. Do této činnosti může zasáhnout pouze v případě, že došlo k porušení zákona ČR. Výkon samostatné působnosti je zajišťován především volenými zástupci, obecním zastupitelstvem, starostou a zástupcem starosty.

Výkon přenesené působnosti (výkon státní správy) obec zajišťuje pouze v případě, že je ji tato působnost zákonem svěřena. V této činnosti je vázána nejen právním řádem ČR, ale i řídícími akty nadřízených orgánů.

Popis organizační struktury a základní působnosti obecního úřadu ve vztahu k občanům
 

Organizační schéma:

OBECNÍ ÚŘAD VYSOČINA, 539 01 HLINSKO
telefon: 469 333 162

Úřední hodiny: 

Pondělí 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Úterý 7.30 – 12.00  
Středa 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Čtvrtek 7.30 – 12.00  
Pátek 7.30 – 12.00  

Informační místo je u starosty obce v kanceláři Obecního úřadu, kde lze podat:

- písemné návrhy
- návrh na zahájení správního řízení
- žádost o zpřístupnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
- petice
- opravný prostředek proti rozhodnutí obecního úřadu
- všechna další podání

Základní působnost obce ve vztahu k občanům

Samostatná působnost:

- schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění
- hospodaření s majetkem obce
- poskytování a přijímání darů
- sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní
rok


Kam s odpady

Dříve, než se zde dočtete, kdy a kam můžete odevzdat svůj odpad, pokuste se spolu s námi zamyslet, zda je nezbytné, aby v Hlinsku a okolním regionu vznikalo ročně okolo 10 000 tun komunálních odpadů. Tento problém máte totiž z velké části ve svých rukou - záleží např. jaké zboží nakupujete (doba jeho užívání, užitná hodnota) a v jakých obalech (jejich počet). Je dobré naložit ekologicky se vzniklými odpady ale je daleko lepší a levnější, když odpad vůbec nevznikne.

Systém svozu, nakládání, třídění a likvidace odpadu v obci Vysočina je řešen vyhláškou. Je určena pro osoby
s trvalým pobytem na území obce a pro rekreanty. Náklady jsou zahrnuty v poplatku za odpad, který občané hradí začátkem každého roku.

• Sběr odpadu z domácností je prováděn do popelnic. Svoz je prováděn každý čtvrtek v ranních hodinách
• Na separovaný (tříděný) odpad slouží barevné zvonové kontejnery, jež jsou umístěny před obchodem. Do separačních kontejnerů odkládejte směsné plasty kromě PVC (lino, novodur) - žluté kontejnery, sklo - zelené kontejnery
• Svoz železa provádějí Sbory dobrovolných hasičů dle potřeby.
• Prošlé nebo zbylé léky vracejte do lékárny
Podnikatelské subjekty musí za likvidaci platit samostatně. To platí jak pro právnické, tak i pro podnikající fyzické osoby.

S dotazy v oblasti sběru odpadu a poplatků se obracejte na Obecní úřad Vysočina. Podnikatelský subjekt získá informace na EKO Hlinecko o.p.s. (dříve Technické služby).
 

Od 3.11.2021 je v provozu SBĚRNÉ MÍSTO (sběrný dvůr) ve Rváčově

Otevírací doba: středa 15 – 17 a sobota 9 – 11 hodin. 

Možno ukládat veškerý odpad mimo stavebního (pouze stavební suť v omezeném množství). Podrobnosti ZDE.

 

Technické služby Hlinsko
Odvoz a likvidaci veškerého odpadu zajišťuje obec prostřednictvím TS Hlinsko.
Veškeré vyprodukované suroviny distribuují Technické služby k dalšímu využití, veškeré nebezpečné odpady k odpovídajícímu zneškodnění, které zatěžuje minimálně přírodu a zbytek je ukládán na skládce v Srní.

Základem systému nakládání s komunálním odpadem je skládka Srní a sběrný dvůr Hlinsko, v areálu TS v Srnské ulici.

Technické služby Hlinsko, s.r.o.
Srnská 382
539 01 Hlinsko
tel: 469 326 558
e-mail: info@tshlinsko.cz
web:  tshlinsko.webnode.cz

Provozní doba:

Sběrný dvůr pondělí - pátek od 8:30 do 16:00 hod
sobota od 8:00 do 12:00 hod
Skládka Srní pondělí - pátek od 6:00 do 14:00 hod
od června do 31.října od 6:00 do 15:30 hod

 

Parkoviště Veselý Kopec

Ceník parkovného

Automobil               80,- Kč

Motocykl                 50,- Kč

Autobus                   150,- Kč

Obytný vůz              150,- Kč

Karavan                    150,- Kč

Ceny za parkování jsou určovány v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách.

Ceník je schválen Obecním zastupitelstvem dne 21. 2. 2022.

Provozní řád parkoviště ke stažení zde.

 

 

Pověřené úřady

Pověřený úřad s rozšířenou působností

Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo nám. I.
539 01 Hlinsko v Č.
tel: 469/315 311
e-mail: mesto@hlinsko.cz
web: www.hlinsko.cz

Stavební úřad: Hlinsko
Městský úřad Hlinsko
Adámkova 554
539 01 Hlinsko
tel: 469/326 131
e-mail: stavebni@hlinsko.cz

Finanční úřad, územní pracoviště Hlinsko
Wilsonova 834
539 01 Hlinsko
tel: 469/360 111
e-mail: podatelna2802@fs.mfcr.cz
 

Úřad práce: Chrudim

Pardubická 310
537 01 Chrudim
tel: 469/413 211
e-mail: chrudim@up.mpsv.cz

Kontaktní pracoviště Hlinsko
Poděbradovo nám. 1570
539 01 Hlinsko
tel: 950 119 220-225

Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Chrudim
V Hlinikách 1172
537 01 Chrudim
tel: 469/605 211
Kontaktní pracoviště Hlinsko
(první a třetí úterý v měsíci)
Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo nám. I
539 01 Hlinsko

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Železné hory
Náměstí 317
538 25 Nasavrky
tel: 469/677 420, 469/677 729
e-mail: zelhory@schkocr.cz

Správa CHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
Žďár nad Sázavou
tel: 566 653 111
e-mail: zdarvrch@nature.cz

Státní okresní archiv Chrudim
Filištínská 37
537 01 Chrudim
e-mail: oku@chr.czn.cz

Okresní soud: Chrudim
Všehrdovo nám. 45
537 01 Chrudim
tel: 469/669 711

Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Katastrální pracoviště Chrudim
Novoměstská 172
537 01 Chrudim
tel: 469/660 111
e-mail: kp.chrudim@cuzk.cz

Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov
Pobočka Chrudim
Poděbradova 909
537 01 Chrudim
e-mail: chrudim.azv@mze.cz
tel: 469/699 111, fax: 469/623 084

Oddělení Pozemkový úřad
Poděbradova 909
537 01 Chrudim
e-mail: pu_chrudim@mze.cz
tel: 469/366 171

Pozemkový fond: Chrudim
Poděbradova 909
537 01 Chrudim
tel: 469/326 440
e-mail: chrudim@pfcr.cz

 

Datum vložení: 14.04.2022