Povinné informace

Název: OBEC Vysočina

Důvod a způsob založení

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,  je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

  • Je veřejnoprávní korporací.
  • Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  • Má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.
  • Vydává potvrzení a vyhotovuje zprávy pro potřeby fyzických a právnických osob, jen stanoví-li tak obecně závazný předpis.
  • Spravuje své záležitosti samostatně; při výkonu samostatné působnosti se řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. K plnění svých úkolů může obec vydávat pro svůj územní obvod obecně závazné vyhlášky.
  • Sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj.
  • Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění).
  • Může vytvářet dobrovolné svazky obcí.
  • Vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (viz. dále).

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce, které je voleno na 4leté období. Počet členů zastupitelstva obce stanoví příslušné zastupitelstvo nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb.

Číslo Název Informace
1. Oficiální název Obec Vysočina
2. Důvod a způsob založení dle zákona č.128/2000 Sb.
3. Úřední hodiny Podatelna
4. Kontaktní spojení Struktura a kontakty
5. Případné platby můžete poukázatna účet číslo 1141623329/0800
6. IČO 00271217
7. DIČ CZ00271217
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce Rozpočet obce
9. Žádosti o informace osobně na OÚ v úřední hodiny
písemně
emailem
10. Příjem žádostí a dalších podání osobně na OÚ v úřední hodiny
11. Opravné prostředky osobně na OÚ v úřední hodiny
12. Formuláře osobně na OÚ v úřední hodiny Doporučujeme také stránku Ministerstva vnitra.
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací  
14. Nejdůležitější předpisy zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.
organizační řády a interní předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací  
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2018
17. Seznam příspěvkových organizací  
Datum vložení: 30.09.2019